Algemene Voorwaarden 

Versie januari 2021
Marjolein Albregtse Photography 

Jan van Renessestraat 20
4472 BK ’s heer Hendrikskinderen 

tel: 06-54128299
e-mail: info@bymarjolein.com 

www.bymarjolein.com 

 

Artikel 1. Toepassing 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 
 3. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken. 

 

Artikel 2. Offerte 

 1. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig of anders vermeld op de offerte. 
 3. Alle genoemde totaalbedragen in offertes zijn inclusief BTW, de BTW staat apart vermeld onder de totaalprijs.
 4. Nadat per mail, whatsapp of chat is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken wordt de offerte een overeenkomst. De betreffende datum en het afgesproken aantal uren worden definitief in de agenda gezet en gereserveerd. 

 

Offertes bedrijven 

 1. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 2. De prijzen genoemd in offertes zijn tien dagen geldig of anders vermeld op de offerte.
 3. Alle genoemde totaal prijzen in offertes staan vermeld incl BTW. BTW staat vermeld op de offerte. 

Wijzigingen in de offerte

Wijzigingen in de offerte dienen schriftelijk aangevraagd te worden en dan zal er een nieuwe offerte worden opgemaakt. Pas nadat hier schriftelijk goedkeuring over is gegeven wordt de aangepaste offerte een overeenkomst. 

Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Ook goedkeuring via whatsapp of mail is akkoord.
 2. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht 

 1. Fotograaf zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotografie opdracht. 
 2. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. Fotograaf levert de foto’s uit in de door normaal gebruikelijke stijl, waarbij beeldbewerking wordt toegepast. 
 4. Fotograaf levert een eigen selectie van de foto’s, waarop de (rechts)personen geen invloed heeft.
 5. De opdrachtgever mag altijd een wensenlijst en voorbeelden aanleveren aan Fotograaf waarin gewenste beelden of stijl zijn aangegeven. ByMarjolein Photography zal altijd proberen om deze beelden te vervaardigen, maar is daarbij mede afhankelijk van de omstandigheden en kan niet garanderen dat deze foto’s geleverd kunnen worden.
 6. Tenzij er sprake is van overmacht door onvoorziene omstandigheden of ziekte zal fotograaf de opdracht verzetten maar alleen als het echt niet anders kan en in overeenstemming. 

 

Artikel 5. Levering 

 1. De foto’s worden pas geleverd na betaling van de factuur.
 2. De bewerkte foto’s worden digitaal in jpeg.bestand binnen 14 dagen na de fotoshoot geleverd via Wetransfer tenzij anders is overeengekomen.
 3. Fotograaf levert uitdrukkelijk geen onbewerkte bestanden.
 4. Fotograaf levert enkel de door hem gemaakte en bewerkte selectie van foto’s als eindproduct. 
 5. Foto's worden aangeleverd voor eigen gebruik van de opdrachtgever. Deze mogen niet door andere partijen zonder toestemming van de fotograaf worden gebruikt dan wel worden gepubliceerd hiervoor dient apart betaald te worden om de licentie van de foto's af te kopen.

 

Voor bedrijven 

Alle bewerkte foto’s worden binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen. 

 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en annulering 

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. 
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. 
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, binnen 4 dagen maar voor 48 uur voor de opdracht brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. 
 4. In geval van annulering van een opdracht door de opdrachtgever binnen 48 uur voor de geplande opdracht heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. 
 5. Bij annulering van Covid klachten mag de afspraak kosteloos verzet worden, de overeenkomst blijft dan wel bestaan alleen wordt de afspraak verzet. Bij meer dan 3 keer afzeggen door deze reden mag de fotograaf uiteindelijk de overeenkomst ontbinden en geldt bovenstaande vergoeding van 25%
 6. Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze: 
    • Er wordt op korte termijn een nieuwe afspraak gemaakt zodat de shoot alsnog plaatsvindt op een later tijdstip
    • U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden 

 

 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden 

 1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Maar de foto’s worden pas geleverd na betaling van de factuur.
 3. Een aanbetaling is alleen vereist indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed. 
 4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie. 

Artikel 8. Klachten 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 2. Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

 

Artikel 9. Auteursrecht 

 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven in het bezit van Bymarjolein Photography. 
 2. Op de geleverde foto’s berusten altijd de auteursrechten van ByMarjolein Photography. De geleverde foto’s zoals afgesproken mogen wel gebruikt worden door de opdrachtgever op diens website, social media en drukwerk maar niet door andere partijen anders dan de opdrachtgever of voor commerciële doelstellingen dit dient altijd in overleg te gaan met de fotograaf.
 3. Foto's gemaakt voor verkoop woning mogen op Funda en huislijn geplaatst worden door de opdrachtgever/makelaar maar deze foto's mogen niet zonder toestemming gebruikt worden door derden hier zitten kosten aan verbonden.
 4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als een andere partij de foto’s wilt gebruiken dienen hiervoor kosten betaald te worden. (Denk aan bijv een bedrijf die de foto’s wil publiceren of publicatie op een andere website of magazine)
 5. Op alle foto’s van ByMarjolein Photography rusten auterursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder toestemming van fotograaf. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie, commercieel gebruik of gebruik door derden. 
 6. De foto’s worden zonder logo aangeleverd voor eigen gebruik van opdrachtgever.
 7. ByMarjolein Photography mag de foto’s ten alle tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden en publiceren voor zowel non-commerciele als commerciële doeleinden.
  byMarjolein Photoraphy is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden in principe door fotograaf bewaard maar mocht hier onverhoopt iets mee gebeuren is deze na verzending niet meer aansprakelijk daarvoor.
 2. De foto's worden via een link via Wetransfer verzonden. Deze link is 7 dagen geldig na het vervallen van de link kan de opdrachtgever een verzoek indienen tot nogmaals versturen van de link maar hiervoor worden kosten á €25,- in rekening gebracht en alleen mogelijk indien deze bestanden nog in het bezit zijn van de fotograaf zie 10.1
 3. Technische problemen
  Fotograaf werkt met goede en professionele apparatuur van Canon. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling. De fotograaf zal wel zodra mogelijk is de shoot opnieuw doen en zo alsnog de gevraagde foto’s leveren.
 4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fotograaf is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. 

 

Artikel 11. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld. 
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 12. Overige bepalingen 

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. 

Typefouten voorbehouden.